چه چیزی ممنوع است

جهان جای غافلگیر شدن در برابر`پدیده های غریب است در عین آنکه وقتی خوب نگاه می کنیم اصل قضایا خیلی هم تازه نیست. در عصر ناصرالدین شاه(وپیش از  آن، قرنها در عثمانی) چاپخانه سربی عملاً ممنوع بود. محصولات پستی  خارجی تفتیش می شد تا فکرهای ناجور وارد نشود وبعدها ناراضیان برای تکثیر شب نامه از دستگاههای پلی کپی استفاده می کردند. امروزبختک فیلتر وسرعت مسخره دریافت وارسال که جان آدم را به لب می رساندو احتمالاً در دنیا یگانه است وساعت ها ور رفتن کاربران اینترنت با فیلتر شکن لرزان که روی باند باریک  پت پت میکند تفاوتی با چرخاندن هندل دستگاههای استنسیل آمونیاکی اوایل قرن بیستم و خواندن متن های قاچاقی کم رنگی که انگار با آب دهان مرده چاپ شده بود ندارد.

جنگ فرسایشی جاری در میدان اینترنت شاید شدیدترین تقابل خرده فرهنگ ها در سرزمین ما باشد یک قرن دیگر متا سفانه ما حضور نخواهیم داشت تا ببینیم در ایران چه چیزی ممنوع است؟؟!!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
منوچهر

صبر داشته باشیم حل می شود.