فشار درمانی

حرکاتی ساده اما اثر بخش با فشار درمانی !...

ســرفه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

به صورت متناوب انگشت شست خود را به مدت یک دقیقه طبق تصویر حرکت دهید. سه بار این حرکت را تکرار نمایید.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
دردهای فــوقانی
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

طبق تصویر نقطه ی مورد نظر را فشار دهید. دقت نمایید که شانه ی چپ را با دست راست و شانه ی راست را با دست چپ فشار دهید.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
خستــگی
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

روی ماهیچه ی ساق پا، چهار انگشت پایینتر از فرورفتگی زانو، و تقریبا یک انگشت به طرف خارج درشت نی را فشار دهید.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
مشکلات معــده
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

طبق تصویر دو انگشت بالاتر از اولین چین و چروک مچ دست را فشار دهید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

/ 0 نظر / 25 بازدید