بیست جمله

بیست جمله ازکتاب  خودت  را بالای زندگی نگه دار

1-کسی که هدف ثابتی ندارد سرگردان است.

2-زندگی بدون تجربه ارزشی ندارد.

3-بشر برای موفقیت به دنیا آمده است نه برای شکست.

4-زندگی سعادتمند آن است که مطابق با طبیعت خودش باشد.

5-هیچ بشری به تنهای و به اندازه کافی عاقل نیست.

6-ما به اعتماد زیادی نیاز داریم که بتوانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم.

7-من به نظریات همه گوش خواهم داداما خواهش میکنم تردیدها یتان را برای خودتان نگه دارید.

8-افتخار پیروزی به سختی به دست می آید.

9-زندگی شما چیزی است که افکارتان آن را می سازد.

10-مادر سرنوشت پشتکا راست.

11-هر چه مشکلات بیشتر باشد شکوه و جلال بیشتر است.

12-تحمل و پافشاری رنجی است که به افراد خوب برمی گردد.

13-برای رسیدن به هدفمان نیاز داریم روی آن چه برای رسیدن به موفقیت لازم است تمرکز کنیم.

14-مهم نیست چند بار شکست خوردیدشما به دنیا آمدید که پیروز شوید.

15-به خاطر داشته باشیدکه موفقیت پاداش رنج و زحمت است.

16-کارهای بزرگ باقدرت انجام نشده اند بلکه با پشکار انجام شده اند.

17-درطی اولین دوره ی زندگی بشربزرگترین خطر ریسک نکردن است

18-چیزها همیشه آن طورکه به نظر می رسند نیستند.

19-زمانی که عشق و مهارت کنار هم هستند منتظر شاهکار باشید.

20-وظیفه یتان را انجام دهید و باقی را برای خدا بگذارید.

/ 1 نظر / 8 بازدید