معرفی کتاب

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار

تقدیم به ایرانیان زیر ده سال، که در آینده،

برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد.

برای افزایش قدرت کشور، ثروت تولید خواهند کرد.

ظرفیت نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد.

از فرهنگ واکنش های سریع، به خویشتن داری، ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد.

از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ مسئولانه مکتوب، انتقال تمدنی پیدا خواهند نمود.

از رفتارها و کارهای کوتاه مدت، به گستره دراز مدت،

رشد فکری پیدا خواهند کرد.

تضعیف و تخریب و انتقام را از فرهنگ سیاسی خود حذف خواهند نمود.

به رشد فردی  و استقلال فکری از طریق مطالعه حداقل دو ساعت در روز، روی خواهند آورد.

برای ایرانیان دیگر، از رانندگی گرفته تا کسب قدرت، حقوق قائل خواهند شد.

از رشد و موفقیت دیگران به طور واقعی خوشحال شده و درس خواهند آموخت.

غرور بیجا، حسادت و ناجوانمردی را به سکوت، احترام و گذشت تبدیل خواهند کرد.

دروغ گویی و وارونه جلوه دادن واقعیت ها را از نظام معاشرتی خود با دیگران حذف خواهند نمود.

برای کسب قدرت، به اصل رقابت و فرصت برای دیگران اعتقاد خواهند داشت.

و پس از رسیدن به قدرت، فقط دوره محدودی، صرفاً برای تحقق کارهای بزرگ، در قدرت خواهند ماند.

—————————————————————————————– دکتر محمود سریع القلم! پر آوازه باد نام تو! و...

/ 0 نظر / 59 بازدید